Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU SONOSKLEP

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sonosklep.pl prowadzony jest przez firmę Sonomedical Pluciński, Wojciechowski, Wituski Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gęsiej 5, 60-106 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896298, REGON 301897690, NIP 7792398216.
 2. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży oraz wzajemnych praw i obowiązków stron przy transakcjach handlowych realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Definicje:
  1. „Towary” oznaczają sprzęt medyczny znajdujący się w aktualnej ofercie Sprzedającego, w tym również części, podzespoły, półprodukty oraz oprogramowanie niezbędne do montażu, uruchamiania sprzętu medycznego oraz przeznaczonych do niego materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów sprzedawane przez Sprzedającego, których szczegółowe wskazanie wraz ze specyfikacjami technicznymi znajduje się na Stronie Internetowej Sprzedającego,
  2. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin,
  3. „Sklep Internetowy” oznacza www.sonosklep.pl
  4. „Klient” lub „Klienci” oznacza podmioty zamierzające dokonać zakupu Towarów od Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej, e-maila lub telefonicznie,
  5. „Zamówienie” oznacza złożoną Sprzedającemu przez Klienta ofertę zakupu Towarów w rozumieniu art. 661 i nast. kodeksu cywilnego poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej,
  6. „Dni Robocze” – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  7. „Firma Doręczająca” - DHL Parcel Sp. z o.o.
  8. „Sprzedający” oznacza Sonomedical Pluciński, Wojciechowski, Wituski s.j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gęsiej 5, 60-106 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896298, REGON 301897690, NIP 7792398216,
  9. „Konsument” oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną, która dokonuje zakupu Towarów w ramach czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami będącymi podmiotami gospodarczymi jak również z Konsumentami. W przypadku Konsumentów Regulamin stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

 

§ 2 Procedura Zawarcia Umowy

 

 1. Sklep internetowy prowadzi następującą działalność:
  1. sprzedaż Towarów, będących w jego aktualnej ofercie za pośrednictwem strony internetowej www.sonosklep.pl drogą mailową lub telefonicznie pod numerem (61) 890 63 28,
  2. udostępnianie informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Wszelkie informacje o Towarach zamieszczane na Stronie Internetowej www.sonosklep.pl, a w szczególności: treść opisów, parametry techniczne i użytkowe, oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr  16 poz. 93 z zm.), zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia na Stronie Internetowej, wiadomości e-mail lub telefonicznie stanowi złożenie oferty przez w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z postanowieniami ust. 8 pkt. b) niniejszego paragrafu.
 6. Skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta składa się z 3 etapów:
  1. Etap 1 – wybór Towaru znajdującego się w Sklepie internetowym,
  2. Etap 2 - złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia i zapłata całej należnej ceny (za wyjątkiem wyboru formy płatności jako „płatność gotówką przy odbiorze”),
  3. Etap 3 - odbiór zamówionych Towarów i zapłata całej umówionej ceny (jeżeli nie dokonano przedpłaty i wybrano „płatność gotówką przy odbiorze”).
 7. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez formularz zamieszczony na Stronie Internetowej.
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje  drogą mailową następujące wiadomości:
  1. pierwsza wiadomość jest potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu Internetowego i zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia w tym w szczególności: dane zamówionego Towaru, dane adresowe i teleadresowe Klienta oraz cenę jednostkową za każdy objęty danym Zamówieniem Towar,
  2. druga wiadomość informuje o przekazaniu Zamówienia do realizacji,
  3. trzecia zawiera ostateczne potwierdzenie zrealizowania Zamówienia.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary widoczne w ofercie Sklepu Internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego lub jego dostawców. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem Klient zostanie o tym fakcie poinformowany nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia. Klient w terminie 7 Dni Roboczych od dnia uzyskania informacji o niemożności realizacji całego lub części Zamówienia będzie uprawniony do podjęcia decyzji, co do dalszego sposobu realizacji Zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości Zamówienia. Jeżeli w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Klient nie podejmie żadnej decyzji Zamówienie jest automatycznie anulowane.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów Towarów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 3 Płatności

 

 1. Dostępne formy płatności:
  1. płatność przelewem bankowym, wyłącznie w Polskich Złotych (PLN), na rachunek bankowy Sprzedającego

   PKOBP numer: 70 1020 4027 0000 1402 1567 4562

   W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia,
  2. płatność gotówką przy odbiorze Towaru – płatność przedstawicielowi Firmy Doręczającej, który przekazuje paczkę z Towarem (płatność za pobraniem) - usługa dostępna wyłącznie na terenie Polski,
  3. przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego w Dni Robocze, w godzinach 09.00 do 16:00 – wyłącznie płatność gotówką lub przelewem bankowym. Podstawą do wydania Towaru jest wpływ ceny za dane Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. W wypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, wysyłka Towaru następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Sprzedający może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego, jako przyjęte do realizacji i spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 4. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności
  w stosunku do Sprzedającego. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Sprzedającego na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 4 Ceny

 

 1. Informacja o cenie zawarta na Stronie Internetowej ma charakter wiążący – w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z zm.)  - od momentu potwierdzenia otrzymania przez Klienta pierwszej wiadomości mailowej w toku przyjmowania Zamówienia, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia dla ilości podanych w Zamówieniu aż do końca realizacji Zamówienia. Cena Towaru nie ulega zmianie niezależnie od ewentualnych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą pojawić się po potwierdzeniu Zamówienia w drugiej wiadomości mailowej.
 2. Ceny Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym podatki i cła.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy do Klienta.
 4. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, po wyczerpaniu ceny mogą ulec zmianie, o czym Klient będzie informowany przez zawarciem umowy.

 

§ 5 Realizacja Zamówienia, dostawa Towaru

 

 1. Sprzedający realizuje Zamówienie w oparciu o informacje podane przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Czas realizacji Zamówienia, zamieszczony w szczegółowym opisie Towaru  w Sklepie Internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania  Towaru do wysyłki do Klienta.  Ostateczny termin otrzymania Towaru przez Klienta określany jest w treści trzeciej wiadomości mailowej (potwierdzającej realizację zamówienia).
 3. Termin otrzymania Towaru obejmuje czas realizacji Zamówienia oraz czas dostarczenia Towaru przez Firmę Doręczającą.
 4. Ze względu na potrzeby skompletowania oraz zapakowania zamówionych Towarów czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub dnia potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia -  przy płatności za pobraniem.
 5. W przypadku braku Towaru w magazynie Sprzedającego, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia Towaru (patrz - § 2 ust. 9 Regulaminu)
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez Firmę Doręczającą wyżej wymienionych terminów.
 7. Zamówione Towary mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta lub dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem Firmy Doręczającej, zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej. W przypadku wyboru dostawy Towaru za pośrednictwem Firmy Doręczającej, Klient jednocześnie udziela  upoważnienia przedstawicielowi Firmy Doręczającej do odbioru od Sprzedającego zamówionych Towarów w imieniu i na rzecz Klienta. Upoważnienie takie udzielane jest w momencie składania Zamówienia. Klient winien w Zamówieniu podać numeru telefonu kontaktowego, co pozwoli Firmie Doręczającej na uzgodnienie z Klientem dokładnego terminu dostarczenia Towaru.
 8. Koszty związane z dostawą Towaru ponosi Klient.
 9. W przypadku Zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego - Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu Towaru (także powrotnego). Sprzedający ma prawo potrącenia przedmiotowych kosztów z płatności dokonanej przez Klienta.
 10. Jeżeli przekazana do Klienta paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) Klient winien odmówić jej przyjęcia. W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do Sprzedającego.
 11. Wraz z Towarem wydawana jest faktura VAT, zgodnie z danymi zamieszczonymi w Zamówieniu.

 

§ 6 Gwarancje, Reklamacje i Zwroty

 

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe lub używane i objęte są gwarancją. W przypadku towarów używanych stosowna informacja umieszona jest w tytule i opisie produktu.
 2. Warunki gwarancji określają producenci poszczególnych Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na dołączonej do Towaru karcie gwarancyjnej.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towarów powstałych podczas transportu lub przesyłki będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej Towar w momencie jego dostawy.
 4. Klient będący jednocześnie Konsumentem zgodnie z treścią Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z zm.) ma możliwość odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i zwrotu zakupionych Towarów w terminie do 10 dni od daty otrzymania Towaru. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym Towarem i to w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania lub zużycia. Towar dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta. Jeśli Towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Sprzedający zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 Dni Roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, chyba że płatność taka nie została uregulowana. Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedającego wraz z dopiskiem „Sklep Sonomedical”. W wypadku zwrotu Towaru, koszty dostawy Towaru do Klienta poniesione przez Klienta, nie podlegają zwrotowi.
 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta, niebędącego Konsumentem, za pobraniem.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Zdanie poprzedzające nie dotyczy przypadków, gdy wada dotyczy Towaru sprzedanego na rzecz Konsumenta, w takim przypadku zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W przypadku niezgodności Towaru z umową, w rozumieniu ust. 6 zd. 2 powyżej, lub w przypadku istnienia wad Towaru objętych udzieloną gwarancją, o której mowa w ust. 1 powyżej reklamacje można składać telefonicznie pod numerem (61) 890 63 28  lub na adres mailowy: sklep@sonomedical.pl celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie sposobu odsyłania reklamowanego Towaru i procedury składania reklamacji.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość błędów w opisie Towarów. Zdjęcia Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych Towarach.
 2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego. Składając Zamówienie Sklepie Internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów realizacji Zamówienia oraz celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z administratorem Sklepu Internetowego: sklep@sonomedical.pl . Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji danego Zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu aktualnym na dzień złożenia Zamówienia. Klient składający Zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad i obowiązków.
 5. Każdy odwiedzający Sklep Internetowy ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o aktualnej ofercie Sprzedającego, nowościach, oraz akcjach promocyjnych. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@sonomedical.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim
 6. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 7. W chwili składania Zamówienia Klient wyraża zgodę na dobrowolne otrzymywanie drogą mailową informacji o aktualnych promocjach i ofercie Sprzedającego.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości o charakterze marketingowym osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej http://www.sonosklep.pl/webpage/pl/regulamin.html
 10. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 11. W przypadku zakupu powyżej 20 000 zł Konsument nie ponosi dodatkowych kosztów w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia oraz obsługi.
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018r.