Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU SONOSKLEP

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sonosklep.pl prowadzony jest przez firmę Sonomedical Pluciński, Wojciechowski, Wituski Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gęsiej 5, 60-106 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896298, REGON 301897690, NIP 7792398216.
 2. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży oraz wzajemnych praw i obowiązków stron przy transakcjach handlowych realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Definicje:
  1. „Towary” oznaczają sprzęt medyczny znajdujący się w aktualnej ofercie Sprzedającego, w tym również części, podzespoły, półprodukty oraz oprogramowanie niezbędne do montażu, uruchamiania sprzętu medycznego oraz przeznaczonych do niego materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów sprzedawane przez Sprzedającego, których szczegółowe wskazanie wraz ze specyfikacjami technicznymi znajduje się na Stronie Internetowej Sprzedającego,
  2. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin,
  3. „Sklep Internetowy” oznacza www.sonosklep.pl
  4. „Klient” lub „Klienci” oznacza podmioty zamierzające dokonać zakupu Towarów od Sprzedającego za pośrednictwem formularza zamieszczonego na strony internetowej www.sonosklep.pl,
  5. „Zamówienie” oznacza złożoną Sprzedającemu przez Klienta ofertę zakupu Towarów w rozumieniu art. 661 i nast. kodeksu cywilnego poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia,
  6. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia
  7. „Dni Robocze” – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  8. „Firma Doręczająca” - DHL Parcel Sp. z o.o.
  9. „Sprzedający” oznacza Sonomedical Pluciński, Wojciechowski, Wituski s.j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gęsiej 5, 60-106 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896298, REGON 301897690, NIP 7792398216,
  10. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sonosklep.pl
  11. „Konsument” oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną, która dokonuje zakupu Towarów w ramach czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  12. ”Przedsiębiorca uprzywilejowany” – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.
 4. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami będącymi podmiotami gospodarczymi jak również z Konsumentami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi. W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców uprzywilejowanych Regulamin stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ich ochrony.

 

§ 2 Procedura Zawarcia Umowy

 

 1. Sklep internetowy prowadzi następującą działalność:
  1. sprzedaż Towarów, będących w jego aktualnej ofercie za pośrednictwem strony internetowej www.sonosklep.pl,
  2. udostępnianie informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Wszelkie informacje o Towarach zamieszczane na Stronie Internetowej www.sonosklep.pl, a w szczególności: treść opisów, parametry techniczne i użytkowe, oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr  16 poz. 93 z zm.), zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia stanowi złożenie oferty przez w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z postanowieniami ust. 8 pkt. b) niniejszego paragrafu.
 6. Skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta składa się z 3 etapów:
  1. Etap 1 – wybór Towaru znajdującego się w Sklepie internetowym,
  2. Etap 2 - złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia i zapłata całej należnej ceny (za wyjątkiem wyboru formy płatności jako „płatność gotówką przy odbiorze”),
  3. Etap 3 - odbiór zamówionych Towarów i zapłata całej umówionej ceny (jeżeli nie dokonano przedpłaty i wybrano „płatność gotówką przy odbiorze”).
 7. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez Formularz zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową następujące wiadomości:
  1. pierwsza wiadomość jest potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu Internetowego i zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia w tym w szczególności: dane zamówionego Towaru, dane adresowe i teleadresowe Klienta oraz cenę jednostkową za każdy objęty danym Zamówieniem Towar,
  2. druga wiadomość informuje o przekazaniu Zamówienia do realizacji,
  3. trzecia zawiera potwierdzenie zrealizowania Zamówienia.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary widoczne w ofercie Sklepu Internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego lub jego dostawców. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem Klient zostanie o tym fakcie poinformowany nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia. Klient w terminie 7 Dni Roboczych od dnia uzyskania informacji o niemożności realizacji całego lub części Zamówienia będzie uprawniony do podjęcia decyzji, co do dalszego sposobu realizacji Zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości Zamówienia. Jeżeli w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Klient nie podejmie żadnej decyzji Zamówienie jest automatycznie anulowane.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów Towarów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 3 Płatności

 

 1. Dostępne formy płatności:
  1. płatność przelewem bankowym, wyłącznie w Polskich Złotych (PLN), na rachunek bankowy Sprzedającego

   PKOBP numer: 70 1020 4027 0000 1402 1567 4562

   W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia,
  2. płatność gotówką przy odbiorze Towaru – płatność przedstawicielowi Firmy Doręczającej, który przekazuje paczkę z Towarem (płatność za pobraniem) - usługa dostępna wyłącznie na terenie Polski,
  3. przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego w Dni Robocze, w godzinach 09.00 do 16:00 – wyłącznie płatność gotówką lub przelewem bankowym. Podstawą do wydania Towaru jest wpływ ceny za dane Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. W wypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, wysyłka Towaru następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Sprzedający może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego, jako przyjęte do realizacji i spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 4. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Sprzedającego. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Sprzedającego na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 4 Ceny

 

 1. Cena Towaru po przekazaniu informacji o której mowa w § 2 ust. 8b nie ulega zmianie niezależnie od ewentualnych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą pojawić się po potwierdzeniu Zamówienia w drugiej wiadomości mailowej.
 2. Ceny Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym podatki i cła.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy do Klienta, które w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Towaru zostaną doliczone zgodnie z cennikiem obowiązującym u Firmy Doręczającej.
 4. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, po wyczerpaniu ceny mogą ulec zmianie, o czym Klient będzie informowany przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Składając zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

 

§ 5 Realizacja Zamówienia, dostawa Towaru

 

 1. Sprzedający realizuje Zamówienie w oparciu o informacje podane przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Czas realizacji Zamówienia, zamieszczony w szczegółowym opisie Towaru  w Sklepie Internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania  Towaru do wysyłki do Klienta.  Ostateczny termin otrzymania Towaru przez Klienta określany jest w treści trzeciej wiadomości mailowej (potwierdzającej realizację zamówienia).
 3. Termin otrzymania Towaru obejmuje czas realizacji Zamówienia oraz czas dostarczenia Towaru przez Firmę Doręczającą.
 4. Ze względu na potrzeby skompletowania oraz zapakowania zamówionych Towarów czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub dnia potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia -  przy płatności za pobraniem.
 5. W przypadku braku Towaru w magazynie Sprzedającego, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia Towaru (patrz - § 2 ust. 9 Regulaminu)
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez Firmę Doręczającą wyżej wymienionych terminów.
 7. Zamówione Towary mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta lub dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem Firmy Doręczającej, zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na Sklepie Internetowym. W przypadku wyboru dostawy Towaru za pośrednictwem Firmy Doręczającej, Klient jednocześnie udziela  upoważnienia przedstawicielowi Firmy Doręczającej do odbioru od Sprzedającego zamówionych Towarów w imieniu i na rzecz Klienta. Upoważnienie takie udzielane jest w momencie składania Zamówienia. Klient winien w Zamówieniu podać numeru telefonu kontaktowego, co pozwoli Firmie Doręczającej na uzgodnienie z Klientem dokładnego terminu dostarczenia Towaru.
 8. Koszty związane z dostawą Towaru ponosi Klient.
 9. W przypadku Zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego - Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu Towaru (także powrotnego). Sprzedający ma prawo potrącenia przedmiotowych kosztów z płatności dokonanej przez Klienta.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Klient, niebędący Konsumentem obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela Firmy Doręczającej. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Towaru, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku Konsumentów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny.
 4. Do formularza reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towaru.
 5. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 6. Reklamacje z dopiskiem „Reklamacja” należy kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Powyższe dotyczy wyłączenie Konsumentów.

 

§ 7 Odpowiedzialność i gwarancja

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody i tym samym wysokość roszczenia Klienta, nie może przewyższać wartości zakupionego Towaru, w związku z którym wystąpiła szkoda. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem.
 2. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona.
 3. Nowe Towary objęte są gwarancją producenta zgodnie z warunkami gwarancji dostarczonym wraz z Towarem.

 

§ 8 Prawo odstąpienia

 

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klintowi w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
  5. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  7. umów, w których Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  8. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
  9. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
  11. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  12. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego oraz odesłanie go wraz ze zwracanym produktem, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

§ 9 Dane osobowe

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.sonosklep.pl

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość błędów w opisie Towarów. Zdjęcia Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych Towarach.
 2. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu aktualnym na dzień złożenia Zamówienia. Klient składający Zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad i obowiązków.
 5. Każdy odwiedzający Sklep Internetowy ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o aktualnej ofercie Sprzedającego, nowościach, oraz akcjach promocyjnych. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@sonomedical.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim
 6. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 7. W chwili składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o aktualnych promocjach i ofercie Sprzedającego.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości o charakterze marketingowym osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszy Regulamin i wyraziły na to zgodę.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej http://www.sonosklep.pl/webpage/pl/regulamin.html, przy czym nie moją one wpływu na Zamówienia realizowane przed dniem ogłoszenia zmiany niniejszego Regulaminu
 10. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 11. W przypadku zakupu powyżej 20 000 zł Konsument nie ponosi dodatkowych kosztów w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia oraz obsługi.
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2022r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
 
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
 
Miejscowość i data: .................................................................
 
Sonomedical Pluciński, Wojciechowski, Wituski Spółka Jawna 
ul. Gęsia 5
60-106 Poznań 
e-mail: sklep@sonomedical.pl
 
 
Dane Kupującego
 
Imię i nazwisko: ..........................................................................................
 
Adres : ..............................................................................................................
 
Telefon/e-mail: .........................................................................................
 
Nr zamówienia: ..........................................................................................
 
Nr konta: .........................................................................................................
 
 
Oświadczenie Kupującego
Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.
 
 
 
                          .........................................................................
                                     podpis Kupującego